Allaha necə yaxın olmaq olar? 

Allah ilə arası  kəsilməyən  bir  əlaqə qurmaq möminlərə nələr qazandırır?

Rəbbimiz hər neməti insanların ehtiyaclarını qarşılayacaq şəkildə və ən qüsursuz detallarla yaradır. Bu səbəblə insanın, dünyaya gəldiyi ilk andan etibarən sahib olduğu hər nemət çox əhəmiyyətli və qiymətlidir. Lakin insan həyatı boyu hansı nemətə sahib olursa olsun, heç biri, Uca Allahla quracağı dərin, səmimi və daimi bir əlaqədən daha əhəmiyyətli və qiymətli deyil.

Ancaq insanı gerçək qurtuluşa və xalis  səmimiyyətə yönəldəcək olan bu nemətə sahib ola bilmək üçün bəzi əxlaqi xüsusiyyətlərin qazanılması lazımdır. Ürəkdən edilən  niyyət, dua və səmimi bir səy ilə qazanıla biləcək  bu xüsusiyyətlər hansılardır?

Yeganə  Güc Sahibi Olan Allahı özünə Dost və Vəli etmək

Rəbbimiz qullarının çətin, sıxıntılı, xoşbəx və sevincli hadisələri yaradaraq onları sınayır. Bu səbəblə insanın, həyatı boyu qarşılaşdığı hər şeyi Uca Allahın yaratdığını unudaraq, Allahdan qeyri varlıqlara meyl etməsi, onlardan kömək diləməsi və onlarla nələrisə paylaşması insana heç bir nəticə gətirmir, yalnız itkiyə uğradır. Çünki canlı cansız hər varlığı Allah yaratmışdır və bu varlıqlar Onun idarəsindən müstəqil əsla hərəkət edə bilmirlər. Qısaca olaraq  Allahdan başqa hər şey və hər kəs, sonsuz aciz, sonsuz kasıb və sonsuz möhtac varlıqlardır. Bunların özlərinə aid bir gücləri, qabiliyyətləri yoxdur; belə ki  kömək üçün özlərinə belə gücləri çatmır. Belə halda, aydındır ki, Allahdan başqa güvəniləcək, köməyi umulacaq  bir varlıq yoxdur. Bu səbəblə saleh müsəlmanlar, yalnız Allahdan kömək diləyir, yalnız Ona güvənirlər. Səbəblərdən, vasitəsilərdən, insanlardan kömək istəmir, onlardan heç bir şey ummurlar, Allahın yaratdıqlarını Allahdan müstəqil güc, iradə və təsir sahibi olaraq görmürlər, çünki Quranda Uca Allah qullarına "şah damarından daha yaxın olduğunu" (Qaf Surəsi, 16), "gizlinin gizlisini də bildiyini" (Taha Surəsi, 7) buyurur. İnsanın özünü yaradan və hər kəsdən gizlədiyi sirlərini belə bilən Uca Allaha sığınması isə Allaha qarşı  səmimi bağlılığın əhəmiyyətli bir nəticəsdir və göstəricisidir.

Allaha könüldən bağlı olan möminlər, yalnız Uca Allaha yaxın olur,  həyatlarında yalnız Onu dost və vəli  edərək buna uyğun  hərəkət edirlər. Bu üstün əxlaqları da onlara dərin dərrakə  və qavrama  qabiliyyəti verir və onların Allahla dərin əlaqə qurmalarına vəsilə olur.

Dua etmək

De: “Əgər yalvarmağınız olmasaydı, Rəbbim sizə diqqət yetirməzdi. (Furqan Surəsi, 77)

ayəsiylə xəbər verildiyi kimi Uca Allaha səmimi olaraq dua etmək son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki dua, Uca Rəbbimiz qarşısında son dərəcə aciz olan insanın Ona yönələcəyi, səhvləini Ona etiraf edəcəyini və yalnız Ondan kömək diləyəcəyi, Onun varlığını və gücünün böyüklüyünü hiss edəcəyi və gündəlik həyatının hər anında bu düşüncəni  qoruya biləcəyi çox əhəmiyyətli bir vəsilədir. Bazarda, küçədə, avtomobildə, məktəbdə, iş yerində, qısaca olaraq hər məkanda və hər zaman dua edə bilmək , bunun üçün müəyyən bir sərhədin  olmaması  Allahla əlaqənin kəsilmədən davam etməsini  təmin edir. Belə ki, Allah ilə yaxın əlaqə quraraq səmimi dua ilə günə başlayan möminin gün içində Allahın razılığını unutması, ya da Allahın sərhədlərini göz ardı etmə ehtimalı Allahın icazəsiylə ortadan qalxmış olur. Günə dua ilə başlayan insan, gün boyu Allahın özünü izlədiyinin şüuru ilə hərəkət edir. Gecə duası isə gün içində dünyəvi işlərlə vaxt keçirən insanın öz-özünü hesaba çəkməsinə vəsilə olur. İnsanın gün ərzində başına gələn və zahirən mənfi kimi gördüyü hadisələri daha hikmətli, təvəkküllü və şüurlu şəkildə qiymətləndirməsini təmin edir. Belə təfəkkür gün ərzində edilən səhvlərin gözdən keçirilməsinə və bu səhvlərə görə tövbə edilməsinə, bağışlanma dilənməsinə və gündəlik proseslərin insan ruhunda meydana gətirə biləcəyi  mənfiliklərin qarşısının alınmasına vəsilə olur.

Hər İşdə Allaha Yönəlmək

Uca Allah "... O necə də gözəl qul idi! Daima (Allaha) üz tutardı." (Sad Surəsi, 30) ayəsiylə Hz. Süleymanın, Özünə olan dərin bağlılığını tərifləyərək bütün qullarına bu nümunəvi əxlaqı xəbər verir. Hər işdə Rəbbimizə yönəlmənin ən gözəl yolu bir işə bismillah ilə başlamaqdır. Hər zaman Allahın adını xatırlayaraq bir işə başlamaq insanın Allaha olan yaxınlığını da artırır. Çünki  işə Allahın adıyla başlayan insan  hər şeyin Allahın idarəsi ilə  olacağını, Allah diləsə etdiyi işdə müvəffəqiyyət qazanacağını bilir.

Şübhəsiz bu hal qul ilə Allah arasında çox dərin bir yaxınlığın meydana gəlməsinə vəsilə olar. Belə insan acizliyini anlayıb  Allahın icazəsi olmadan heç bir işi etməyə gücünün çatmayacağını bilir, bununla da  özünü tamamilə Uca Allaha təslim edir. Möminlərin bu halı Quranda belə xəbər verilir:

De: “Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim Himayədarımızdır. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər!" (Tövbə Surəsi, 51)

Hər zaman şükr etmək

Hər cür nemətin tək sahibinin Allah olduğunun və hər şeyin yalnız Ondan gəldiyinin şüurunda olaraq bunu ürəklə və dillə ifadə etmək, imanın ən böyük göstəricilərindəndir. Bundan əlavə Allahla dərin əlaqə qurmanın, "yalnız Ona qulluq etmə"nin də ən səmimi yollarından biridir.

Möminlər yaradılış dəlillərini araşdıraraq dünyanın atmosfer ilə kosmosdan gələn təhlükələrdən qorunduğunu, yerin altında qaynayan maqma təbəqəsindən incə bir yer qabığı  ilə qorunduğunu, içiləcək suyun yaradılmasını, torpağın verdiyi məhsulları, nəqliyyat vasitələrini, gecə ilə gündüzün  yaradılmasını,öz  həyatını, sağlamlığını, acizliyini, ağlını, şüurunu, beş duyğu üzvünü, nəfəs aldığı havanı və bunlara bənzər hesabsız neməti özlərinə hər an ardı-arası kəsilməz bir şəkildə Uca Allahın təqdim etdiyini düşünür və bütün bunlar üçün Rəbbimizə şükr edərək yalnız Allaha yönəlib dönürlər.

Necə ki, Uca Allah bir ayədə Şəxsinə şükr edilməsinin Ona yaxınlaşmanın əhəmiyyətli bir vəsiləsi olduğunu belə xəbər verir:

"... Siz Allahı qoyub ancaq bütlərə ibadət edir və yalan uydurursunuz. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyillər. Elə isə ruzini Allahdan diləyin, Ona ibadət edin və Ona şükür edin. Siz ancaq Ona qaytarılacaqsınız." (Ənkəbut Surəsi, 17)

Bədiüzzaman Səidi Nursi neməti verəni düşünmənin nemətdən daha qiymətli olduğunu ifadə edərək Uca Allahla dərin və səmimi əlaqə qurmanın əhəmiyyətinə belə diqqət çəkmişdir:

"Bu qiymətli möcüzəvi sənət olan nemətlər Ehadı Samedin (Bir və tək olan və heç bir şeyə ehtiyacı olmayan Allahın) möcüzəvi qüdrəti və Hədiyyə-i rəhməti olduğunu düşünmək və dərk etmək (anlamaq)'' fikirdir. Bir padşahın qiymətli bir hədiyyəsini sənə gətirən miskin adamın ayağını öpüb, hədiyyə sahibini tanımamaq nə dərəcə bəlahət (düşüncəsizlik) isə, eləcə də; zahiri münimlərə (nemətlərə vəsilə olan kəslərə) mədh (tərif) edib, Münimi Həqiqini (nemətlərin gerçək sahibini olan Allahı) unutmaq (Uca Allahı tənzih edərik); ondan min dərəcə daha bəlahətdir (düşüncəsizlikdir)."

Allahla Qurulan Dərin Bağlantı  Möminləri kamilləşdirir

Uca Allahla qurulan səmimi, dərin və daimi əlaqə möminin imanını, şövqünü, Allaha olan təslimiyyətini, sevgi və hörmətini daha da artırır. İnsanı Allahın razı olmayacağı bir davranışı etməkdən çəkindirir, nəfsinin istəklərinin, pis xüsusiyyətlərinin aradan qalxmasına, davamlı olaraq Allahın razı olacağı ümid edilən kimi hərəkət etməsinə vəsilə olur. Bu yaxınlıq, Allahın razılığına, rəhmətinə və cənnətinə yaxınlaşdıraraq möminə çox böyük mənəvi həzz verir. Mömini Allahın sərhədlərini qorumada, Allahın razılığını axtarmada  son dərəcə yüksək şüura, oyanıqlığa və diqqətə yönəldir.

Nəticədə möminin Allahla qurduğu kəsilməz əlaqə, onu qiyamət gününün qorxusundan və cəhənnəmdəki əbədi qorxu və dəhşətdən qurtarmağa vəsilə olur:

"... Mallarını gecə və gündüz, gizli və aşkar xərcləyənlərin öz Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər." (Bəqərə Surəsi, 274)